تهران

IR,Tehran
تهران

13.51°C

(باران کم)
فشار هوا 1017
رطوبت 65 %
سرعت باد 1.78 m/s
پنجشنبه ۰۶ مقداری ابری

14.97°C

13.96°C

جمعه ۰۷ آسمان صاف

18.58°C

17.67°C

جمعه ۰۷ ابرهای پراکنده

22.01°C

21.1°C

شنبه ۰۸ ابرهای پراکنده

24.25°C

23.38°C

بوشهر

IR,Bushehr
بوشهر

23.56°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1004
رطوبت 69 %
سرعت باد 2.22 m/s
پنجشنبه ۰۶ ابری

24.85°C

24.88°C

جمعه ۰۷ آسمان صاف

25.69°C

25.91°C

جمعه ۰۷ آسمان صاف

25.74°C

26.01°C

شیراز

IR,Shiraz
شیراز

12.73°C

(مقداری ابری)
فشار هوا 1012
رطوبت 66 %
سرعت باد 3.25 m/s
پنجشنبه ۰۶ ابری

11.56°C

10.83°C

جمعه ۰۷ مقداری ابری

14.5°C

13.57°C

جمعه ۰۷ مقداری ابری

18.95°C

18.05°C

کرمان

IR,Kerman
کرمان

9.38°C

(ابری)
فشار هوا 1013
رطوبت 66 %
سرعت باد 1.32 m/s
پنجشنبه ۰۶ باران کم

7.62°C

7.62°C

جمعه ۰۷ باران کم

8.04°C

5.24°C

جمعه ۰۷ باران کم

10.71°C

9.53°C

کرمانشاه

IR,Kermanshah
کرمانشاه

11.96°C

(مقداری ابری)
فشار هوا 1017
رطوبت 50 %
سرعت باد 2.62 m/s
پنجشنبه ۰۶ آسمان صاف

9.88°C

9.24°C

جمعه ۰۷ آسمان صاف

14.95°C

13.81°C

جمعه ۰۷ آسمان صاف

18°C

16.69°C

قم

IR,Qom
قم

14.64°C

(باران کم)
فشار هوا 1016
رطوبت 66 %
سرعت باد 5.11 m/s
پنجشنبه ۰۶ نیمه ابری

15.29°C

14.44°C

جمعه ۰۷ آسمان صاف

19.74°C

19°C

جمعه ۰۷ آسمان صاف

23.85°C

23.13°C

قزوین

IR,Qazvin
قزوین

10.19°C

(ابری)
فشار هوا 1019
رطوبت 71 %
سرعت باد 6.09 m/s
پنجشنبه ۰۶ آسمان صاف

10.66°C

9.19°C

جمعه ۰۷ آسمان صاف

15.11°C

14.01°C

جمعه ۰۷ آسمان صاف

16.68°C

15.53°C

سمنان

IR,Semnan
سمنان

11.31°C

(باران متوسط)
فشار هوا 1016
رطوبت 67 %
سرعت باد 4.25 m/s
پنجشنبه ۰۶ نیمه ابری

13.51°C

12.51°C

جمعه ۰۷ مقداری ابری

16.38°C

15.56°C

جمعه ۰۷ آسمان صاف

18.56°C

17.52°C

یزد

IR,Yazd
یزد

14.75°C

(باران کم)
فشار هوا 1012
رطوبت 65 %
سرعت باد 0.72 m/s
پنجشنبه ۰۶ باران کم

13.11°C

12.46°C

جمعه ۰۷ باران کم

13.46°C

12.85°C

جمعه ۰۷ ابرهای پراکنده

17.27°C

16.46°C

تبریز

IR,Tabriz
تبریز

12.75°C

(ابرهای پراکنده)
فشار هوا 1023
رطوبت 55 %
سرعت باد 4.88 m/s
پنجشنبه ۰۶ ابری

13.97°C

12.86°C

جمعه ۰۷ آسمان صاف

17.97°C

16.76°C

جمعه ۰۷ آسمان صاف

21.33°C

20.28°C

استان ایلام

IR,Ilam Province
استان ایلام

13.36°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1011
رطوبت 45 %
سرعت باد 5.35 m/s
پنجشنبه ۰۶ آسمان صاف

13.46°C

12.19°C

جمعه ۰۷ آسمان صاف

18.42°C

17.31°C

جمعه ۰۷ آسمان صاف

20.99°C

20.01°C

شهرکرد

IR,Shahr-e Kord
شهرکرد

8.74°C

(باران متوسط)
فشار هوا 1017
رطوبت 80 %
سرعت باد 2.24 m/s
پنجشنبه ۰۶ باران کم

7.38°C

6.72°C

جمعه ۰۷ آسمان صاف

10.31°C

9.17°C

جمعه ۰۷ نیمه ابری

15.96°C

14.81°C

رشت

IR,Rasht
رشت

15.69°C

(ابری)
فشار هوا 1022
رطوبت 70 %
سرعت باد 1.07 m/s
پنجشنبه ۰۶ آسمان صاف

14.11°C

12.96°C

جمعه ۰۷ آسمان صاف

15.81°C

15.25°C

جمعه ۰۷ آسمان صاف

17.23°C

16.91°C

مشهد

IR,Mashhad
مشهد

16.71°C

(ابرهای پراکنده)
فشار هوا 1017
رطوبت 60 %
سرعت باد 4.32 m/s
پنجشنبه ۰۶ ابری

16.84°C

16.07°C

جمعه ۰۷ نیمه ابری

15.53°C

14.5°C

جمعه ۰۷ نیمه ابری

16.8°C

15.19°C

کیش

IR,Kish
کیش

24.48°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1004
رطوبت 77 %
سرعت باد 6.74 m/s
پنجشنبه ۰۶ آسمان صاف

24.49°C

24.87°C

جمعه ۰۷ آسمان صاف

26.36°C

26.36°C

جمعه ۰۷ آسمان صاف

26.54°C

26.54°C

قشم

IR,Qeshm
قشم

27.09°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1004
رطوبت 75 %
سرعت باد 4.58 m/s
پنجشنبه ۰۶ آسمان صاف

24.5°C

24.94°C

جمعه ۰۷ ابرهای پراکنده

26.59°C

26.59°C

جمعه ۰۷ آسمان صاف

26.8°C

27.58°C

دبی

AE,Dubai
دبی

26.35°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1005
رطوبت 70 %
سرعت باد 4.95 m/s
پنجشنبه ۰۶ آسمان صاف

25.99°C

25.99°C

جمعه ۰۷ آسمان صاف

27.71°C

27.36°C

جمعه ۰۷ آسمان صاف

29.33°C

28.95°C

استانبول

TR,Istanbul
استانبول

18.69°C

(ابرهای پراکنده)
فشار هوا 1006
رطوبت 53 %
سرعت باد 5.46 m/s
پنجشنبه ۰۶ نیمه ابری

16.75°C

16.62°C

جمعه ۰۷ نیمه ابری

16.98°C

16.56°C

جمعه ۰۷ مقداری ابری

15.2°C

14.16°C

آنتالیا

TR,Antalya
آنتالیا

20.29°C

(ابرهای پراکنده)
فشار هوا 1015
رطوبت 68 %
سرعت باد 1.95 m/s
پنجشنبه ۰۶ ابری

22.51°C

22.1°C

جمعه ۰۷ ابری

21.91°C

21.75°C

جمعه ۰۷ آسمان صاف

20.23°C

20.06°C

پکن

CN,Beijing
پکن

9.07°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1009
رطوبت 51 %
سرعت باد 0.38 m/s
پنجشنبه ۰۶ آسمان صاف

17.95°C

16.85°C

جمعه ۰۷ آسمان صاف

20.13°C

19.24°C

جمعه ۰۷ ابری

19.05°C

18.68°C

شانگهای

CN,Shanghai
شانگهای

16.38°C

(ابرهای پراکنده)
فشار هوا 1012
رطوبت 77 %
سرعت باد 1.37 m/s
پنجشنبه ۰۶ ابری

19.32°C

18.25°C

جمعه ۰۷ ابری

15.56°C

15.1°C

جمعه ۰۷ ابری

15.19°C

15.25°C

بانکوک

TH,Bangkok
بانکوک

30.3°C

(نیمه ابری)
فشار هوا 1006
رطوبت 74 %
سرعت باد 5.34 m/s
پنجشنبه ۰۶ ابرهای پراکنده

30.89°C

35.11°C

جمعه ۰۷ ابرهای پراکنده

30.1°C

34.33°C

جمعه ۰۷ نیمه ابری

30.77°C

37.57°C

ایروان

AM,Yerevan
ایروان

15.09°C

(مقداری ابری)
فشار هوا 1020
رطوبت 29 %
سرعت باد 2.91 m/s
پنجشنبه ۰۶ نیمه ابری

15.18°C

13.88°C

جمعه ۰۷ نیمه ابری

18.42°C

17.52°C

جمعه ۰۷ باران کم

21.13°C

20.4°C

جاکارتا

ID,Jakarta
جاکارتا

26.92°C

(ابری)
فشار هوا 1007
رطوبت 83 %
سرعت باد 1.03 m/s
پنجشنبه ۰۶ ابری

27.54°C

30.98°C

جمعه ۰۷ باران کم

27.27°C

30.8°C

جمعه ۰۷ باران کم

26.91°C

29.81°C

مکه

US,Mecca
مکه

31.02°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1008
رطوبت 23 %
سرعت باد 1.1 m/s
پنجشنبه ۰۶ آسمان صاف

27.87°C

26.68°C

جمعه ۰۷ آسمان صاف

25.49°C

24.77°C

جمعه ۰۷ آسمان صاف

21.31°C

20.51°C

کربلا

IQ,Karbala
کربلا

26.71°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1010
رطوبت 22 %
سرعت باد 5.6 m/s
پنجشنبه ۰۶ آسمان صاف

25.86°C

25.05°C

جمعه ۰۷ آسمان صاف

29.77°C

27.99°C

جمعه ۰۷ ابری

32.89°C

30.58°C

دوحه

QA,Doha
دوحه

26.78°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1007
رطوبت 37 %
سرعت باد 5.49 m/s
پنجشنبه ۰۶ آسمان صاف

25.82°C

25.42°C

جمعه ۰۷ آسمان صاف

25.21°C

25.38°C

جمعه ۰۷ آسمان صاف

26.54°C

26.54°C

سوفیه

BG,Sofia
سوفیه

10.5°C

(باران کم)
فشار هوا 1007
رطوبت 90 %
سرعت باد 1.14 m/s
پنجشنبه ۰۶ باران کم

9.08°C

8.65°C

جمعه ۰۷ آسمان صاف

5.25°C

3.35°C

جمعه ۰۷ مقداری ابری

11.21°C

10.06°C

مسکو

US,Moscow
مسکو

14.8°C

(نیمه ابری)
فشار هوا 1013
رطوبت 45 %
سرعت باد 3.85 m/s
پنجشنبه ۰۶ ابری

1.6°C

-3.15°C

جمعه ۰۷ آسمان صاف

10.35°C

8.12°C

جمعه ۰۷ ابرهای پراکنده

13.71°C

11.97°C

لندن

US,London
لندن

23.8°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1013
رطوبت 41 %
سرعت باد 2.36 m/s
پنجشنبه ۰۶ ابری

22.47°C

21.9°C

جمعه ۰۷ نیمه ابری

20.54°C

19.88°C

جمعه ۰۷ نیمه ابری

16.92°C

16.13°C