تهران

IR,Tehran
تهران

12.81°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1022
رطوبت 29 %
سرعت باد 0.64 m/s
یکشنبه ۱۲ آسمان صاف

12.92°C

11°C

دوشنبه ۱۳ آسمان صاف

14.03°C

12.06°C

سه شنبه ۱۴ آسمان صاف

17.04°C

15.17°C

چهارشنبه ۱۵ نیمه ابری

14.66°C

12.7°C

بوشهر

IR,Bushehr
بوشهر

21.07°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1018
رطوبت 59 %
سرعت باد 4.62 m/s
یکشنبه ۱۲ آسمان صاف

21.54°C

21.16°C

دوشنبه ۱۳ ابری

22.04°C

21.76°C

سه شنبه ۱۴ آسمان صاف

23.2°C

22.96°C

فارس

IR,Fars
فارس

14.58°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1020
رطوبت 34 %
سرعت باد 0.88 m/s
یکشنبه ۱۲ آسمان صاف

14.32°C

12.88°C

دوشنبه ۱۳ ابری

16.23°C

14.87°C

سه شنبه ۱۴ آسمان صاف

18.85°C

17.34°C

شیراز

IR,Shiraz
شیراز

12.07°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1021
رطوبت 41 %
سرعت باد 0.72 m/s
یکشنبه ۱۲ آسمان صاف

13.04°C

11.21°C

دوشنبه ۱۳ ابری

15.48°C

13.81°C

سه شنبه ۱۴ آسمان صاف

18.21°C

16.56°C

کرمان

IR,Kerman
کرمان

9.33°C

(مقداری ابری)
فشار هوا 1022
رطوبت 54 %
سرعت باد 1.38 m/s
یکشنبه ۱۲ آسمان صاف

7.27°C

7.27°C

دوشنبه ۱۳ ابری

10.01°C

7.64°C

سه شنبه ۱۴ نیمه ابری

13.02°C

10.72°C

کرمانشاه

IR,Kermanshah
کرمانشاه

9.04°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1022
رطوبت 36 %
سرعت باد 0.49 m/s
یکشنبه ۱۲ آسمان صاف

10.61°C

8.48°C

دوشنبه ۱۳ آسمان صاف

11.95°C

9.93°C

سه شنبه ۱۴ آسمان صاف

16.27°C

14.58°C

قم

IR,Qom
قم

14.29°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1020
رطوبت 31 %
سرعت باد 2.09 m/s
یکشنبه ۱۲ آسمان صاف

12.73°C

10.89°C

دوشنبه ۱۳ آسمان صاف

14.54°C

12.73°C

سه شنبه ۱۴ آسمان صاف

20.39°C

18.8°C

قزوین

IR,Qazvin
قزوین

9.63°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1022
رطوبت 44 %
سرعت باد 0.95 m/s
یکشنبه ۱۲ آسمان صاف

11.35°C

9.3°C

دوشنبه ۱۳ آسمان صاف

12.97°C

10.92°C

سه شنبه ۱۴ آسمان صاف

17.02°C

15.17°C

سمنان

IR,Semnan
سمنان

10.79°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1021
رطوبت 41 %
سرعت باد 0.62 m/s
یکشنبه ۱۲ آسمان صاف

10.2°C

8.19°C

دوشنبه ۱۳ آسمان صاف

11.28°C

9.27°C

سه شنبه ۱۴ آسمان صاف

15.33°C

13.44°C

یزد

IR,Yazd
یزد

12.36°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1021
رطوبت 36 %
سرعت باد 1.24 m/s
یکشنبه ۱۲ آسمان صاف

11.64°C

9.67°C

دوشنبه ۱۳ نیمه ابری

13.25°C

11.21°C

سه شنبه ۱۴ آسمان صاف

19.8°C

18.12°C

تبریز

IR,Tabriz
تبریز

5.96°C

(نیمه ابری)
فشار هوا 1023
رطوبت 48 %
سرعت باد 0.82 m/s
یکشنبه ۱۲ آسمان صاف

8.5°C

8.5°C

دوشنبه ۱۳ ابری

9.63°C

9.63°C

سه شنبه ۱۴ نیمه ابری

11.74°C

9.54°C

استان ایلام

IR,Ilam Province
استان ایلام

12.96°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1019
رطوبت 34 %
سرعت باد 0.72 m/s
یکشنبه ۱۲ آسمان صاف

12.56°C

10.76°C

دوشنبه ۱۳ آسمان صاف

13.7°C

12.01°C

سه شنبه ۱۴ آسمان صاف

18.69°C

17.24°C

شهرکرد

IR,Shahr-e Kord
شهرکرد

7.23°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1024
رطوبت 33 %
سرعت باد 0.95 m/s
یکشنبه ۱۲ آسمان صاف

7.82°C

7.82°C

دوشنبه ۱۳ آسمان صاف

9.97°C

9.97°C

سه شنبه ۱۴ آسمان صاف

14.59°C

12.5°C

رشت

IR,Rasht
رشت

13.97°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1017
رطوبت 89 %
سرعت باد 0.51 m/s
یکشنبه ۱۲ آسمان صاف

15.08°C

14.26°C

دوشنبه ۱۳ آسمان صاف

16.27°C

15.44°C

سه شنبه ۱۴ آسمان صاف

18.99°C

18.46°C

مشهد

IR,Mashhad
مشهد

11.82°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1022
رطوبت 54 %
سرعت باد 0.29 m/s
یکشنبه ۱۲ آسمان صاف

11.98°C

10.02°C

دوشنبه ۱۳ آسمان صاف

13.87°C

11.83°C

سه شنبه ۱۴ آسمان صاف

18.31°C

16.54°C

کیش

IR,Kish
کیش

25.09°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1016
رطوبت 64 %
سرعت باد 2.81 m/s
یکشنبه ۱۲ آسمان صاف

25.34°C

25.55°C

دوشنبه ۱۳ ابری

26.38°C

26.38°C

سه شنبه ۱۴ آسمان صاف

26.33°C

26.33°C

قشم

IR,Qeshm
قشم

24.82°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1016
رطوبت 59 %
سرعت باد 2.03 m/s
یکشنبه ۱۲ آسمان صاف

25.47°C

25.61°C

دوشنبه ۱۳ ابرهای پراکنده

26.26°C

26.26°C

سه شنبه ۱۴ ابرهای پراکنده

26.57°C

26.57°C

دبی

AE,Dubai
دبی

26.23°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1016
رطوبت 56 %
سرعت باد 2.4 m/s
یکشنبه ۱۲ آسمان صاف

25.46°C

25.58°C

دوشنبه ۱۳ ابری

25.98°C

25.98°C

سه شنبه ۱۴ آسمان صاف

26.72°C

27.27°C

استانبول

TR,Istanbul
استانبول

18.02°C

(ابرهای پراکنده)
فشار هوا 1011
رطوبت 65 %
سرعت باد 8.89 m/s
یکشنبه ۱۲ ابری

16.55°C

16.01°C

دوشنبه ۱۳ باران کم

9.81°C

6.74°C

سه شنبه ۱۴ نیمه ابری

12.09°C

11.29°C

آنتالیا

TR,Antalya
آنتالیا

16.69°C

(نیمه ابری)
فشار هوا 1021
رطوبت 78 %
سرعت باد 1.25 m/s
یکشنبه ۱۲ ابری

18.59°C

18.25°C

دوشنبه ۱۳ ابری

19.15°C

18.77°C

سه شنبه ۱۴ نیمه ابری

20.01°C

19.42°C

پکن

CN,Beijing
پکن

-3.22°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1030
رطوبت 30 %
سرعت باد 0.71 m/s
یکشنبه ۱۲ نیمه ابری

1.7°C

1.7°C

دوشنبه ۱۳ آسمان صاف

3.29°C

3.29°C

سه شنبه ۱۴ نیمه ابری

5.39°C

4.46°C

شانگهای

CN,Shanghai
شانگهای

7.35°C

(ابرهای پراکنده)
فشار هوا 1029
رطوبت 59 %
سرعت باد 0.63 m/s
یکشنبه ۱۲ نیمه ابری

9.49°C

9.49°C

دوشنبه ۱۳ ابری

12.37°C

11.39°C

سه شنبه ۱۴ مقداری ابری

13.33°C

11.84°C

بانکوک

TH,Bangkok
بانکوک

27.02°C

(ابرهای پراکنده)
فشار هوا 1013
رطوبت 81 %
سرعت باد 2.5 m/s
یکشنبه ۱۲ باران کم

25.99°C

25.99°C

دوشنبه ۱۳ نیمه ابری

26.13°C

26.13°C

سه شنبه ۱۴ باران کم

28.33°C

31.78°C

ایروان

AM,Yerevan
ایروان

5.45°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1024
رطوبت 49 %
سرعت باد 1.7 m/s
یکشنبه ۱۲ آسمان صاف

7.15°C

7.15°C

دوشنبه ۱۳ ابری

8.51°C

8.51°C

سه شنبه ۱۴ نیمه ابری

12.18°C

10.18°C

جاکارتا

ID,Jakarta
جاکارتا

26.49°C

(باران کم)
فشار هوا 1009
رطوبت 81 %
سرعت باد 0.96 m/s
یکشنبه ۱۲ باران کم

27.13°C

29.83°C

دوشنبه ۱۳ باران متوسط

27.03°C

29.62°C

سه شنبه ۱۴ باران کم

29.6°C

32.84°C

مکه

US,Mecca
مکه

9.49°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1022
رطوبت 67 %
سرعت باد 1.57 m/s
یکشنبه ۱۲ آسمان صاف

19.16°C

17.97°C

دوشنبه ۱۳ ابری

16.31°C

14.96°C

سه شنبه ۱۴ مقداری ابری

17.93°C

16.59°C

کربلا

IQ,Karbala
کربلا

18.42°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1020
رطوبت 37 %
سرعت باد 3.15 m/s
یکشنبه ۱۲ آسمان صاف

18.17°C

17.09°C

دوشنبه ۱۳ نیمه ابری

20.08°C

19.03°C

سه شنبه ۱۴ آسمان صاف

24.04°C

23.13°C

دوحه

QA,Doha
دوحه

23.2°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1018
رطوبت 61 %
سرعت باد 5.4 m/s
یکشنبه ۱۲ نیمه ابری

22.28°C

22.18°C

دوشنبه ۱۳ نیمه ابری

23.83°C

23.94°C

سه شنبه ۱۴ آسمان صاف

25.79°C

25.57°C

سوفیه

BG,Sofia
سوفیه

16.31°C

(ابرهای پراکنده)
فشار هوا 1006
رطوبت 37 %
سرعت باد 2.74 m/s
یکشنبه ۱۲ light snow

2.55°C

-0.43°C

دوشنبه ۱۳ آسمان صاف

2.01°C

2.01°C

سه شنبه ۱۴ ابری

5.69°C

5.69°C

مسکو

US,Moscow
مسکو

8.27°C

(ابری)
فشار هوا 1010
رطوبت 91 %
سرعت باد 3.03 m/s
یکشنبه ۱۲ باران متوسط

5.91°C

2.67°C

دوشنبه ۱۳ ابری

4.88°C

1.55°C

سه شنبه ۱۴ ابری

-0.93°C

-3.96°C

لندن

US,London
لندن

5.17°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1026
رطوبت 85 %
سرعت باد 2.41 m/s
یکشنبه ۱۲ ابرهای پراکنده

13.12°C

11.71°C

دوشنبه ۱۳ ابری

7.31°C

7.31°C

سه شنبه ۱۴ آسمان صاف

8.34°C

8.34°C