بارمجاز پرواز سلام ایر بارمجاز پرواز سلام ایر ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

بار مجاز هواپیمایی سلام ایر در کلاس های نرخی به شرح زیر است:

فِرندلی وَلیو(friendly value) 30 کیلوگرم بار و 7کیلوگرم بار دستی

فِرندلی وَلیو(friendly value) 30 کیلوگرم بار و 7کیلوگرم بار دستی

(0/0)
لغو پاسخ

مطالب مرتبط